Showing posts with label pixtyper. Show all posts
Showing posts with label pixtyper. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Pixtyper

07:39 No comments


1. Trang chủ : PIXPROFIT.COM .. PIXANDPROFIT.COM .. PIXTYPER.COM
Ưu điểm: Độ tin cậy cao, có thể làm cả ngày 24/7, load nhanh.
Nhược điểm: code khó nhìn, giới hạn đăng nhập trên IP, tối đa 2ID/IP do đó cần có proxy hỗ trợ.