Showing posts with label payment. Show all posts
Showing posts with label payment. Show all posts

Monday, 29 June 2015

Rãnh rỗi show proof thanh toán lương captcha

18:45 No comments

Việc thanh toán chủ yếu qua 2 bank: VCB và Baokim