Showing posts with label megatypers. Show all posts
Showing posts with label megatypers. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Megatypers

07:31 No comments


1. Trang chủ : Megatypers.com
Ưu điểm: Giá cao, gõ không cần phân biệt hoa thường.
Nhược điểm: Load chậm, dễ khóa tài khoản