Showing posts with label captcha24. Show all posts
Showing posts with label captcha24. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Captcha24

08:14 No comments

Hoàn toàn giống 2captcha


1. Trang chủ : captcha24.com

Ưu điểm: code ngắn, load cả ngày. phù hợp cho những bạn mới làm quen với captcha
Nhược điểm: chưa có giá cụ thể theo khung giờ hay theo số lượng code, thời gian load lâu