Showing posts with label Fasttyper. Show all posts
Showing posts with label Fasttyper. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Fasttyper

07:24 No comments

1. Trang chủ : Fasttypers.org

Ưu điểm: Giá cao.
Nhược điểm: Load nhanh vào 1 số giờ cụ thể, code khó-dài,