Showing posts with label 2captcha. Show all posts
Showing posts with label 2captcha. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về 2captcha

07:02 No comments

1. Trang chủ : 2captcha.com

Ưu điểm: code ngắn, load cả ngày. phù hợp cho những bạn mới làm quen với captcha
Nhược điểm: chưa có giá cụ thể theo khung giờ hay theo số lượng code.